CURRICULUM

Mahasarakham Business School


ชื่อหลักสูตร :
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
Master of Accountancy
   
ชื่อปริญญา :  
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาการบัญชี)
Master of Accountancy
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
บช.ม.
M.Acc.

  ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
    ปรัชญาของหลักสูตร  
        มุ่งผลิตบุคลากรในวิชาชีพการบัญชี ให้มีความรอบรู้และความเข้าใจในวิชาชีพ โดยเน้นความเป็นสากลด้านการบริหารจัดการธุรกิจ สามารถเรียนรู้นวัตกรรมทางการบัญชีและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ มีคุณธรรมและจริยธรรม และสามารถประยุกต์วิทยาการด้านการบัญชีให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติได้
    วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
    เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
 1. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพที่เป็นสากล มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และสามารถประยุกต์ความรู้ทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
 2. มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิชาชีพการบัญชี
 3. มีจิตสำนึกต่อจริยธรรมและคุณธรรมทางวิชาการ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม

  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านการบัญชีและมีเกรดเฉลี่ยสะสม ในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.50
 2. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2548 หรือเป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้
 
  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา  
         การศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มีวิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ในระบบปกติและระบบพิเศษแผน ก แบบ ก(2) และแผน ข ดังต่อไปนี้
ี้
 
 
 1. รับจากการสอบคัดเลือกตรงของคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 2. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2548 หมวด 5 ข้อ 18 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ค)
 
  ระบบการศึกษา  
         การศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มีการจัดการศึกษาเป็น 2 ระบบ ดังนี้  
 
 1. ระบบปกติ ใช้ระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็นภาคเรียนปกติ 2 ภาค คือ ภาคต้น และภาคปลาย มีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และมีภาคฤดูร้อน ต่อจากภาคปลาย
 2. ระบบพิเศษ เป็นการจัดการศึกษาทั้งในและนอกเวลาราชการ เป็นระบบการศึกษาแบบ 2 ภาคเรียนใน 1 ปีการศึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2548 หมวด 3 ข้อ 11 (รายละเอียดแสดง ในภาคผนวก ค)
 
  ระยะเวลาการศึกษา  
         หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตมีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรเป็นเวลา 2 ปี หรืออย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาปกติ และจะต้องเรียนสำเร็จตามหลักสูตรภายใน 10 ภาคการศึกษาปกติ โดยนับตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิต หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดถือว่าพ้นสภาพการเป็นนิสิต ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2548 หมวด 4 ข้อ 16 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ค)  
 
การลงทะเบียนเรียน
 
         นิสิตที่เรียนในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต จะต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย ภาคการศึกษาละ 9 หน่วยกิต และอย่างมากไม่เกินภาคการศึกษาละ 15 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ ในกรณีที่ต้องลงทะเบียนต่ำกว่าหรือมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องได้รับอนุมัติจากประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะฯ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2548 หมวด 6 ข้อ 23-30 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ค)  

  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต จัดการศึกษาออกเป็น 2 แผน คือ

 
 •  แผน ก (2) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 พร้อมทั้งสอบผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารอย่างเป็นทางการหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ประเมิน (Peer review) ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะการบัญชีและการจัดการเห็นชอบ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ฉบับเต็ม
 •  แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.00 พร้อมทั้งต้องสอบผ่านการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) ด้วยข้อเขียนและปากเปล่า
 

โครงสร้างของหลักสูตร
 จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
หมวดวิชา แผน ก (2)
(หน่วยกิต)
แผน ข
(หน่วยกิต)

 1. หมวดวิชาแกน
 2. หมวดวิชาบังคับ
 3. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
 4. วิทยานิพนธ์
 5. การศึกษาอิสระ
 

12
15
3
12
-

12
15
9
-
6
รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 42 หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร
Download File  


คำอธิบายรายวิชา
Download File  
 
 


Last Updated ( Friday, 20 Jun 2014 15:08 )