เกี่ยวกับ บุคลากรคณะ


อัจฉริยา  อิสสระไพบูลย์
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) : อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์
ชื่อ-สกุล (Eng.) : Achariya Issarapaibool
เบอร์โทร :
อีเมล์ : achariya.i@acc.msu.ac.th
ห้องพัก : SBB 310
เว็บไซต์ :
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ ดร.
ปฏิทินการปฏิบัติงาน : Calendar : อ.ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์
 
ตำแหน่งทางบริหาร
  ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและกิจการพิเศษ
วันที่เข้าทำงาน
  -
ประวัติการศึกษา
  ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปริญญาโท

M.B.A.(Business Administration) Metropolitan University, Florida

ปริญญาตรี

นศ.บ.(นิเทศศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
งานวิจัยที่สนใจ
  -
ประสบการณ์การทำงาน
  -
ภาระการสอน
  -
คณะกรรมการ
  -
หนังสือ/ตำรา
  -
เอกสารประกอบการสอน
  -
งานวิจัย
  -
-
-
บทความวิจัย
  -
รางวัล/เกียรติบัตร/ประกาศเกียติคุณ/อื่นๆที่เคยได้รับ
  -
ประสบการณ์ในการควบคุมดูแลวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ(ย้อนหลัง 5 ปี)
  -
วิทยากรรับเชิญ/เชี่ยวชาญพิเศษ
  -
บทความทางวิชาการ
  -
โครงการบริการทางวิชาการ/อื่นๆ
  -
อบรมสัมนา
  -
   
 
 


Top

                 
  เมนูหลัก   ระบบบริการ   Link สำหรับนิสิต   Copyright@ all RightsReserved  
 
 
 
 
 
  - หน้าหลัก MBS   - สมัครเรียนออนไลน์   - ระบบลงทะเบียนเรียน   Mahasarakham Business School  
  - ข้อมูลคณะ   - สมัครอาจารย์ออนไลน์   - กองทะเบียนและประมวลผล   Mahasarakham University  
  - หลักสูตรการศึกษา   - การเข้าศึกษาต่อ   - งานทุนกยศ. กองกิจการนิสิต   Khamriang Sub-District,  
  - บัณฑิตศึกษา   - นิสิตปัจจุบัน   - ระบบยื่นคำร้องออนไลน์   Kantarawichai District,  
  - บุคลากรคณะ   - บุคลากร   - ระบบขออนุมัติเลื่อนสอบออนไลน์   Maha Sarakham 44150 Thailand  
  - แผนและประกันคุณภาพ   - ศิษย์เก่า   - ระบบสำรวจข้อมูลนิสิตออนไลน์  
 
  - ข่าวและกิจกรรม   - จองห้องเรียน ออนไลน์   - ระบบขอเปิดรายวิชาออนไลน์   Webmaster : Mr.Pornpichit Phosri  
  - บริการวิชาการ   - Email AccMail   - ระบบเทียบโอนรายวิชา   Email : Pornpichit.p@acc.msu.ac.th  
  - ติดต่อคณะ   - MBS-FanPae   - เว็บไซต์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   Tel : 0-4375-4333 to 3445  
  - ผังเว็บไซต์       - ระบบ E-Learning   Fax : 0-4375-4422