เกี่ยวกับ บุคลากรคณะ


สุวรรณ หวังเจริญเดช
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) : สุวรรณ หวังเจริญเดช
ชื่อ-สกุล (Eng.) : Suwan Wangcharoendate (Ph.D.Accounting)
เบอร์โทร : (043)-754333 ต่อ 5602, มือถือ 089-8408217
อีเมล์ : suwan.w@acc.msu.ac.th / suwan.wang@hotmail.com
ห้องพัก : Acc.Biz 202-1
เว็บไซต์ :
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี
ปฏิทินการปฏิบัติงาน : Calendar : รศ.ดร.สุวรรณ หวังเจริญเดช
 
ตำแหน่งทางบริหาร
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, กรรมการประจำคณะ กรรมการและเลขานุการบัณฑิตศึกษาคณะ ประธานและผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บัญชี) และหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
วันที่เข้าทำงาน
  16 มีนาคม 2543
ประวัติการศึกษา
  Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/Facultystaff/conn/config.inc.php on line 22
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/Facultystaff/conn/config.inc.php on line 22
บช.บ. บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินการธนาคาร)
บช.ม. บัญชีมหาบัณฑิต
ปร.ด. ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (การบัญชี)


งานวิจัยที่สนใจ
  Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/Facultystaff/conn/config.inc.php on line 22
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/Facultystaff/conn/config.inc.php on line 22
 • ด้านการสอบบัญชี (Auditing)
 • ด้านการตรวจสอบและการควบคุมภายใน (Internal Control)

 • ด้านการบัญชีการเงิน (Financial Accounting)

 • ด้านการบัญชีบริหารและการจัดการ (Managerial Accounting)

 • ด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System)

 • ด้านการบัญชีพฤติกรรม (Behavioral Accounting) และ
 • ด้านการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Accounting)

 • ประสบการณ์การทำงาน
    Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/Facultystaff/conn/config.inc.php on line 22
  Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/Facultystaff/conn/config.inc.php on line 22

  • 2525 - 2540 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ จำกัด (มหาชน) หัวหน้าส่วนจัดทำรายงาน ฝ่ายบัญชี สำนักงานใหญ่

  • 2537-2541 อาจารย์พิเศษ มรภ.ธนบุรี และ มรภ.เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

  • 2541 บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพฯ พาณิชย์การ จำกัด ผู้จัดการหน่วยจัดทำรายงานการเงิน

  • 2542 อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

  • 2543-2545 ผู้จัดการระบบคุณภาพงานคลังและพัสดุ งานคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  • 2543-2546 อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   อาจารย์บัณฑิตศึกษาผู้ช่วย คณะการบัญชีและการจัดการ

  • 2546-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาการบัญชี
  • 2554 -ปัจจุบัน อาจารย์บัณฑิตศึกษาประจำคณะ ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา

 • ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญในการอ่านผลงานทางวิชาการภายนอก (บทความวิชาการ และบทความวิจัย)

 • ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบัญชี) และอาจารย์ประจำหลักหลักสูตรการบัญชีมหาบัณฑิต

 • ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาการบัญชีการเงิน

 • ภาระการสอน
    Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/Facultystaff/conn/config.inc.php on line 22
  Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/Facultystaff/conn/config.inc.php on line 22
   ระดับปริญญาตรี
  • การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I)

  • การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)

  • การบัญชีขั้นสูง 1 (Advanced Accounting I)

  • การบัญชีขั้นสูง 2 (Advanced Accounting II)

  • สัมมนาการบัญชีการเงิน (Seminar in Financial Accounting)

  • การบัญชีการเงิน (Financial Accounting )

  • หลักการบัญชีเบื้องต้น (Principles of Accounting)

  • การภาษีอากร (Taxation)


   • ระดับปริญญาโท (บัญชีมหาบัณฑิต)
   • การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Managerial Accounting)


    ระดับปริญญาเอก (ดุษฎีบัณฑิต สาขาการบัญชี)
   • สัมมนาการวิจัยการบัญชีนานาชาติ(Seminar in International Accounting Research)

  คณะกรรมการ
    Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/Facultystaff/conn/config.inc.php on line 22
  Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/Facultystaff/conn/config.inc.php on line 22

  • กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารคณะการบัญชี
   และการจัดการ ระหว่างปี 2547-2549

  • กรรมการดำเนินงานหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี

  • กรรมการดำเนินงานร่างหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปี

  • กรรมการร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (บธ.บ) สาขา
   วิชาการบริหารการเงิน

  • กองบรรณาธิการจัดทำจุลสารของคณะการบัญชีและการจัดการ

  • กรรมการปรับแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาบุคลากรของคณะ ระหว่าง
   ปี พ.ศ.2546-2550
  • คณะกรรมการจัดการความรู้ด้านกิจการนิสิต ตามคำสั่งที่ 3741/2548 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สั่ง ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2548

  • อนุกรรมการการวินัยด้านความประพฤติ และด้านการแต่งการ ประจำปีการศึกษา 2549

  • กรรมการออกข้อสอบประมวลความรู้ หมาวดปากเปล่าและข้อเขียน สำหรับนิสิตหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

  • กรรมการออกข้อสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อศึกษาต่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต(ต่อเนื่อง 2 ปี)

  • กรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1378/2550 ลงวันที่ 8 เมษายน 2550

  • คณะกรรมการประจำคณะการบัญชีและการจัดการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 3965/2559 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559

  • คณะกรรมการประจำงานกิจการนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ ตามคำสั่งคณะการบัญชีและการจัดการที่ 545/2559 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559

  หนังสือ/ตำรา
    Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/Facultystaff/conn/config.inc.php on line 22
  Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/Facultystaff/conn/config.inc.php on line 22

  • สุวรรณ หวังเจริญเดช. 2556. การเงินและการบัญชีในครัวเรือน (Household Finance and Accounting) พิมพ์ครั้งที่ 3, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาสารคาม

  • สุวรรณ หวังเจริญเดช. 2556. การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II) พิมพ์ครั้งที่ 7, (ปรับปรุง , 2552) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาสารคาม

  • สุวรรณ หวังเจริญเดช. 2560. การบัญชีขั้นสูง 2 (Advanced Accounting II) พิมพ์ครั้งที่ 6, (ปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชี 2560) ตักสิลาการพิมพ์. มหาสารคาม

  • สุวรรณ หวังเจริญเดช. 2560. การบัญชีขั้นสูง 1 (Advanced Accounting I) พิมพ์ครั้งที่ 9, (ปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชี 2560, ตักสิลาการพิมพ์. มหาสารคาม

  • สุวรรณ หวังเจริญเดช. 2558 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I) พิมพ์ครั้งที่ 6, (ปรับปรุง 2557 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาสารคาม

  สุวรรณ หวังเจริญเดช. 2561. สัมมนาการบัญชีการเงิน (Seminar in Financial Accounting) พิมพ์ครั้งที่ 7 ตักสิลาการพิมพ์. มหาสารคาม
  เอกสารประกอบการสอน
    Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/Facultystaff/conn/config.inc.php on line 22
  Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/Facultystaff/conn/config.inc.php on line 22

  • สุวรรณ หวังเจริญเดช. 2555. สัมมนาการบัญชีการเงิน.
   พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

  • สุวรรณ หวังเจริญเดชและคณาจารย์สาขาการบัญชี. 2548 หลักการบัญชีขั้นต้น .พิมพ์ครั้งที่1 โรงพิมพ์ตักสิลา มหาสารคาม.

  • สุวรรณ หวังเจริญเดชและคณาจารย์สาขาการบัญชี. หลักการบัญชีขั้นต้น .พิมพ์ครั้งที่ 2 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม. กันยายน 2549

  • สุวรรณ หวังเจริญเดช. 2554. การบัญชีขั้นสูง 2.
   พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

  งานวิจัย
    Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/Facultystaff/conn/config.inc.php on line 22
  Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/Facultystaff/conn/config.inc.php on line 22

  1. การจัดทำและการใช้สารสนเทศทางการบัญชี สำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเข้าประชุมทางวิชาการครั้งที่ 2 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 พ.ย. 2545

  2. การประเมินประสิทธิภาพผู้ทำบัญชีจังหวัดมหาสารคามตามแนวทางปฎิบัติของสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2546 หน้า 85-94 การประชุมทางิชาการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 3 (ABC 2004) ระหว่าง วันที่ 15- 17 ตุลาคม 2004

  3. ความคาดหวังที่แตกต่างระหว่างผู้ใช้บริการและผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 102 ประจำเดือน ต.ค.-ธ.ค.2547 หน้าที่พิมพ์ 58-69

  4. ปัญหาการให้บริการการจัดทำบัญชีของสำนักงานบัญชีในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการ จัดโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในวันที่ 20-21 ตุลาคม 2548 และการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1-2 กันยายน 2548

  5. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความสามารถกับประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีในธูรกิจ SMEs ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 109 กรกฎาคม-กันยายน 2549 หน้า 83-94

  6. ผลกระทบของประสิทธิผลการเรียนรู้ที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในเขตภาคตะวันออกเยงเหนือ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 25(2) เดือน เมษายน-มิถุนายน 2549.

  7. ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพความคิดสร้างสรรค์กับความสำเร็จของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในเขตภาคใต้. 2550. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 29(111) 45-56..

  8. "Effects of Internal Audit Team on Operational Effectiveness of Thai Listed Compaines" Dr.Phapruke Ussahawanitchakit and Suwan Wangcharoendate, International Academy of Business Economics, Volume9, Number 4, 2009 (Term Paper)

  9. "Best Audit Practices of CPAs in Thailand: Effects on Audit Independence, Judgment, Performance and Credibility" Dr.Phapruke Ussahawanitchakit and Suwan Wangcharoendate, Internationa Journal of Business Research,
   2010 Dissertation

  10. "Audit Professional Learning, Accounting Outcome: Effects on Stakeholder Creditability and Audit Performance of Tax Auditors in Thailand" Dr.Suwan Wangcharoendate and Wichanee Iamchum, Journal of Academy of Business and Economics, 2011

  11. "Internal Audit Outsourcing: Effecrts on Operational Effexctiveness and Firm Stability of Thai-Listed Firms" Dr.Suwan Wangcharoendate and Nantana Naungtampong, International Journal of Finance and Economics (JIFE), 2012

  12. "Dynamic Audit Innovation, Organizational outcomes, and Firm Survival: An Empirical Evidence from Thai-Listed Firms" Dr.Suwan Wangcharoendate, Journal of International Business and Economics (JIBE), 2012

  13. “Audit Professional Learning and the Antecedents and Consequences: an Empirical Examination of Tax Auditors (TA) in Thailand” e-CASE & e-Tech 2014 Conference Management System

  14. “CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) ACCOUNTING PRACTICES: HOW DOES IT EFFECT OF ISO 14000 BUSINESS IN THAILAND?" 2014 International Conference on Business and Social Science (ICBASS )
  15. "Dynamic Internal Audit Innovation and Ongoing Firm Survival: An Empirical Study from Thai-Listed Firms" วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับภาษาอังกฤษ NIDA Development Journal, Volume 54 Number 4 (October-December 2014)

  16. "Internal Audit Outsourcing and Sustainable Audit Success: An Empirical Investigation of Listed Companies in The Stock Exchange of Thailand) วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มีนาคม 2558 หน้า 1-21.

  17. "An Increasing Strategic Cost Management and Organizational Achievement from Electronics Parts Businesses in Thailand" วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ 9 ฉบับ 20 กันยายน-ธันวาคม 2558 หน้า 9-23

  18. "The Influences of CSR Accounting Practices on Firm Susstainability : Evidence from ISO 14000 Business in Thailand" BU Academic Review ปีที่ 14 ฉบับที่ 2, กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 หน้า 1-17

  19. >
  20. "Audit Professional Proficiency and Audit Stability: An Empirical Research of Certified Public Accountants (CPAs) in Thailand" วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2559 หน้า 126-150

  21. "Innovation of Dynamic Cost Management and Goal Achievement: An Empirical Investigation of Electronics and Electrical Manufacturing Business in Thailand" วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2560 หน้า 17-33

  22. "Enhancing Audit Management Competency and Sustainable Audit Success: Evidence from Governmental Auditors in Thailand" ASEAN Journal of Management & Innovation, Volume 5 Number 1, January-June 2018 pp.161-176..

  23. "Determinants on Creativity of Modern Cost Management and Corporate Sustainability : An Empirical Evidence from Furniture Exporting Business in Thailand" วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (เมษษยน-มิถุนายน 2561) หน้า 263-276.  24. Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/Facultystaff/conn/config.inc.php on line 22
   Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/Facultystaff/conn/config.inc.php on line 22

   Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/Facultystaff/conn/config.inc.php on line 22
   Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/Facultystaff/conn/config.inc.php on line 22
  บทความวิจัย
    Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/Facultystaff/conn/config.inc.php on line 22
  Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/Facultystaff/conn/config.inc.php on line 22

  รางวัล/เกียรติบัตร/ประกาศเกียติคุณ/อื่นๆที่เคยได้รับ
    Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/Facultystaff/conn/config.inc.php on line 22
  Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/Facultystaff/conn/config.inc.php on line 22

  ประสบการณ์ในการควบคุมดูแลวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ(ย้อนหลัง 5 ปี)
    Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/Facultystaff/conn/config.inc.php on line 22
  Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/Facultystaff/conn/config.inc.php on line 22

  วิทยากรรับเชิญ/เชี่ยวชาญพิเศษ
    -
  บทความทางวิชาการ
    Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/Facultystaff/conn/config.inc.php on line 22
  Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/Facultystaff/conn/config.inc.php on line 22

  1. งบการเงินรวม (Consolidated Financial Statement)
   วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 21 ฉบับที่ 1
   พฤษภาคม- สิงหาคม 2545 จำนวน 6 หน้าที่ 95-100

  2. การปรับเปลี่ยนระบบบัญชีรัฐบาลไทย (Adjustments and
   Changes for Thai Government Accounting System)
   วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 21 ฉบับที่ 2
   กันยายน- ธันวาคม 2545 จำนวน 7 หน้าที่ 151-157

  3. มุมมอง Balance Sheet Approach วารสารคณะบริหารธุรกิจ
   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล Volume 5 January-June 2003

  4. การบริหารงบประมาณระบบใหม่กับ 7 Hurdles
   (Management of the New Budgeting Program with 7
   Hurdles) จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 95
   มีนาคม 2546 จำนวน 9 หน้าที่ 19-27

  5. ความสำเร็จของธุรกิจ คือผลิตภัณฑ์หรืองบการเงิน (Business
   Successful is Product of Financial Statement)
   วารสารนักบริหาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2546
   จำนวน 6 หน้าที่ 123-128

  6. แนวคิดและข้อเสนอแนะการใช้กรณีศึกษาในการสอนวิชา
   บริหารธุรกิจ (Concepts and Suggestions of Using Case
   Studies in Teaching Business Administration)
   วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 4/2546 จำนวน
   11 หน้าที่ 95-105

  7. การบริหารจัดการแบบโลจิสติกส์ (Logistics Management)
   จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 98 ตุลาคม-
   ธันวาคม 2546 จำนวน 12 หน้าที่ 40-51

  8. งบการเงินและผลิตภัณฑ์สำคัญต่อธุรกิจ (Importance of
   Financial Statements and Products of Business วารสาร
   พัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่44 ฉบับที่ 2/2547

  9. นักบัญชีในบทบาทของ CFO (Roles of Accountants as
   Chief Financial Officers) วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
   ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2547
   หน้าที่ 51-56

  10. ความน่าเชื่อถือของรายงานการเงินกับนักบัญชี (Financial
   Reports Reliability of Accountant) จุฬาลงกรณ์ธุรกิจ
   ปริทัศน์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 101 กรกฎาคม-กันยายน 2547

  11. การปรับตัวของนักบัญชีภายใต้การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
   วิชาชีพ ในงานการประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการ จัดโดย มหาวิทยาลัยธูรกิจบัณฑิตย์ ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2548 และวารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 104 เมษายน-มิถุนายน 2548 หน้า41-47

  12. The Sarbanes-Oxley Act : กฎหมายทางบัญชี วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 105 กรกฏาคม-กันยายน 2548 จำนวน 9 หน้า (หน้า 11-19)
  13. กลยุทธ์การบริหารต้นทุนในโลกาภิวัตน์ วารสารนักบริหาร ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557 หน้าที่ 60-68

  14. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: มุมมองนักบัญชีไทย ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2557 หน้าที่ 109-120

  15. การบริหารต้นทุนโลจิสติกส์กับผลกำไรของธุรกิจ SMEs
   (The Logistics Cost Management with Business Profitability SMEs) วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี เดือน มกราคม-มีนาคม 2558 หน้า 97-102.
  จุลสารสำเภาฟ้า

  1. นักบัญชีในยุคดอทคอม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ก.ค.2546

  2. โอกาสทางวิชาชีพสำหรับนักบัญชี ปีที่1 ฉบับที่ 4
   พ.ย.2546

  3. การแปลงทรัพย์สินให้เป็นทุน ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน
   มีนาคม-เมษายน 2547

  4. การวางแผนภาษีอากร Tax Planning ฉบับที่ 1 ปีที่ 2
   ประจำเดือน ตุลาคม 2547

  5. การทำ Creative Accounting กับมาตรฐานการบัญชีไทย
   ฉบับที่ 25 และ 32 ฉบับที่4 ปีที่2 ประจำเดือน มีนาคม 2548

  6. Financial Consultant

  โครงการบริการทางวิชาการ/อื่นๆ
    Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/Facultystaff/conn/config.inc.php on line 22
  Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/Facultystaff/conn/config.inc.php on line 22

  1. อาจารย์ผู้ควบคมการฝึกงานสอบบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจ
   การค้า

  2. เข้าร่วมโครงการวิจัย "กระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างควม
   เข้มแข็งชองกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมและเครือข่าย พ.ศ.2545

  3. ประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์และประเด็น
   การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ภาคตะวันออกเฉียง
   เหนือ (ร้อย แก่น สาร) ในวันที่ 27 พ.ค.2548 ณ.มหาวิทยาลัย
   มหาสารคาม

  4. ประชุมวิชาการกับมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซีเพื่อจัดทำหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 7-12 มีนาคม 2550 เป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในการเรียนการสอน

  5. หัวหน้าโครงการ (1) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ สำหรับนิสิตสาขาการบัญชี (หลักสูตร 4ปีและเทียบเข้า)
   (2) โครงการอบรมปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ สำหรับนิสิตสาขาการบัญชี ( 4ปี และเทียบเข้า)

  6. (3) โครงการอบรมปฏิบัติงานการธนาคารพาณิชย์ สำหรับนิสิตสาขาการบัญชี ( 4ปี และเทียบเข้า)  อบรมสัมนา
    Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/Facultystaff/conn/config.inc.php on line 22
  Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/Facultystaff/conn/config.inc.php on line 22

  1. ประชุมวิชาการ บริหารธุรกิจ ABC 2000 ณ. คณะ
   พาณิชยศาสตร์และการบัญขี จุฬาลงกรณ์มทาวิทยาลัย
   ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2543

  2. โครงการเฉลิมพระเกียรติ "ก้าวไปด้วยกันกับการบัญชี
   ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2544
   ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2545
   ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 13- 14 ตุลาคม 2546
   จัดโดยภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญขี
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  3. ศึกษาดูงานที่ National University of Singapore ด้านการเรียน
   การสอน ระหว่างวันที่ 11- 13 สิงหาคม 2546

  4. ศึกษาดูงานที่ ม.เชียงใหม่ และ ม.นเรศวร เพื่อเพิ่มศักยภาพ
   และประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 8-12
   กันยายน 2546

  5. อบรม Professional Development Program ที่ The
   University of MELBOURNE ระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม
   2004

  6. สัมมนาเรื่อง " มาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงของ IAS และ
   มาตรฐานการสอนวิชาการบัญชีในยุคปัจจุบัน" รหว่างวันที่
   14-15 กันยายน 2547 ที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

  7. ศึกษาดูงานที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บ.หาดทิพย์
   บ.กว้างไพศาล ระหว่างวันที่ 6-10 ตุลาคม 2547

  8. สัมมนา เรื่อง "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการ
   พัฒนาการวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม วันที่ 1
   พฤศจิกายน 2547 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  9. อบรมการวิจัยทางการบัญชี "ทิศทางและแนวโน้มการวิจัยทาง
   การบัญชี ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2547
   ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  10. สัมมนาเชิงวิชาการ "ยกเครื่องเรื่องบัญชี" จัดโดย สมาคมการ
   บัญชีไทย ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
   มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2548

  11. อบรมสัมมนา"An Intermediate Course for University
   Lecture on Derivatives จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
   ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 9-12 พ.ค.2548

  12. สัมมนาเชิงวิชาการ " มาตรฐานบัญชีและประเด็นปัญหา ณห้องประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2548 จัดโดย สมาคมการบัญชีไทย

  13. ประขุมงานวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2548 ณ.โรงแรมตักสิลส มหาสารคาม

  14. สัมมนาวิชาการโครงการสัญจรของสมาคมการบัญชีไทยกับคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1 เรื่อง Balance Scorecard Economic Value Added และมาตรฐานการบัญชี ในวันที่ 8- 9 ตุลาคม 2548 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  15. ประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการ จัดโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2548

  16. สัมมนาวิชาการ โครงการเฉลิมพระเกียรติ ก้าวไปด้วยกันกับการบัญชี ครั้งที่ 7 จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2548

  17. สัมมนาเพื่อพัฒนาบุคคลกรเรื่อง" Self Leadership" ในระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม 2549 ณ โรงแรมเกาะช้างแกรนด์ คาบานา รีสอร์ท จังหวัดตราด จัดโดยคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  18. สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "สอนบัญชีการเงินอย่างไรให้เข้าใจง่าย" และเรื่อง" แนวโน้มของระบบสารสนเทศทางการบัญชีในอนาคต" ในวันที่ 6 เมษายน 2549 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดยบริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด

  19. สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "มาตรฐานการบัญชี...เพิ่มดีกรีความเชื่อมั่นในกิจการ" จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 10 เมษายน 2549 เวลา 8.30-12.00 น. อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  20. สัมมนาวิชาการบัญชี "ใต้ร่มพระบารมี การบัญชีก้าวไกล" เรื่อง นักบัญชีกับการสร้างมูลค่าเพิ่มกลับไปยังผู้มีส่วนได้เสียในกิจการ จัดโดยภาควิชาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2549 2549 เวลา 8.30-17.30 น. ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเว็นเตอร์ โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทรัลพล่าซ่า

  21. อบรมสัมมนาร่างมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การบัญชีสำหรับผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2549 เวลา 9.00-12.15น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมดิเอมเมอรัลต์ ถนนรัชดาภิเษก จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

  22. สัมมนาเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในการ
   ปฎิบัติงาน คณะการบัญชีและการจัดการ ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2550 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  23. อบรมเรื่อง Accounting Research Workshop ปฎิบัติการผลิตงานวิจัยทางการบัญชี จัดโดยศูนย์พัฒนาการบัญชี ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2550 ณ ห้องประชุมใหญ่ AccBiz205

  24. ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2553" (IABE-2010 Bangkok Summer Conference) ขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 - อาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมดุสิตรีสอรค์ พัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการวิจัยและการสอนที่เป็นเลิศในด้านธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (International Academy of Business and Economics)

  25. สัมมนาพิเศษ "ตามติด..วิชาชีพบัญชีในทุกด้าน" สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ศูนย์อบรมสัมมนา ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพฯ ในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2553

  26. สัมมนา "การก้าวสู่ ASEAN Economic Community (AEC) ในปี 2558: ท่านพร้อมหรือยัง?" สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2555 เวลา 8.00-16.30 น

  27. สัมมนา "จับประเด็นผลประโยชน์พนักงานและมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)" สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ในวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2555 เวลา 8.00-16.00 น

  28. อบรม ภาษีภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี สาขามหาสารคาม ณ. คณะการบัญชีและจัดการ มทาวิทยาลัย มหาสารคาม
   ในวันที่ 20 มีนาคม 2557

  29. อบรม มาตรฐานการบัญชี TFRS จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี สาขามหาสารคาม ณ. คณะการบัญชีและจัดการ มทาวิทยาลัย มหาสารคาม ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2557

  30. อบรม มาตรฐานการบัญชี TFRS (Pack 5 และการนำเสนองบการเงิน)จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี สาขามหาสารคาม ณ. คณะการบัญชีและจัดการ มทาวิทยาลัย มหาสารคาม ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557

  31. สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2557) สำหรับอาจารย์ผู้สอนบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รุ่นที่ 1/57 ณ อาคาร
   สภาวิชาชีพบัญชี ในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00-16.30 น.

  32. งบการเงินรวมและมูลค่ายุติธรรม โดย รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ จัดโดยบริษัทฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด ในวันที่ 29 เมษายน 2559 ที่โรงแรมไฮแอทเซ็นทรัลแกรนด์ลาดพร้าว

  33. การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2561

  34. การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่น 5 จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ ระหว่างวันที่ 27/28 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส     
   
   


  Top

                   
    เมนูหลัก   ระบบบริการ   Link สำหรับนิสิต   Copyright@ all RightsReserved  
   
   
   
   
   
    - หน้าหลัก MBS   - สมัครเรียนออนไลน์   - ระบบลงทะเบียนเรียน   Mahasarakham Business School  
    - ข้อมูลคณะ   - สมัครอาจารย์ออนไลน์   - กองทะเบียนและประมวลผล   Mahasarakham University  
    - หลักสูตรการศึกษา   - การเข้าศึกษาต่อ   - งานทุนกยศ. กองกิจการนิสิต   Khamriang Sub-District,  
    - บัณฑิตศึกษา   - นิสิตปัจจุบัน   - ระบบยื่นคำร้องออนไลน์   Kantarawichai District,  
    - บุคลากรคณะ   - บุคลากร   - ระบบขออนุมัติเลื่อนสอบออนไลน์   Maha Sarakham 44150 Thailand  
    - แผนและประกันคุณภาพ   - ศิษย์เก่า   - ระบบสำรวจข้อมูลนิสิตออนไลน์  
   
    - ข่าวและกิจกรรม   - จองห้องเรียน ออนไลน์   - ระบบขอเปิดรายวิชาออนไลน์   Webmaster : Mr.Pornpichit Phosri  
    - บริการวิชาการ   - Email AccMail   - ระบบเทียบโอนรายวิชา   Email : Pornpichit.p@acc.msu.ac.th  
    - ติดต่อคณะ   - MBS-FanPae   - เว็บไซต์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   Tel : 0-4375-4333 to 3445  
    - ผังเว็บไซต์       - ระบบ E-Learning   Fax : 0-4375-4422