ลิงก์หน่วยงานภายในและภายนอก
 
 ลิงก์สำหรับนิสิต (หน่วยงานภายใน)
    ระบบลงทะเบียนเรียน
    กองทะเบียนและประมวลผล
    กองทุน กยศ. มมส
    ปฏิทินการศึกษา
    กองคลังและพัสดุ
    กองบริการการศึกษา
    สำนักวิทยบริการ
   
   ลิงก์หน่วยงานที่ร่วมทำ MOU (ภายใน-นอก)
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   มหาวิทยาลัยบูรพา
   มหาวิทยาลัยนเรศวร
    มหาวิทยาลัยนครพนม 
    มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
    มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
    มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์   
    มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   
    คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
    Montpellier Business School
   ชุมชนบ้านเชียงเหียน   
    ชุมชนบ้านหินปูน
    ชุมชนบ้านวังแสง
Top

                 
  เมนูหลัก   ระบบบริการ   Link สำหรับนิสิต   Copyright@ all RightsReserved  
 
 
 
 
 
  - หน้าหลัก MBS   - สมัครเรียนออนไลน์   - ระบบลงทะเบียนเรียน   Mahasarakham Business School  
  - ข้อมูลคณะ   - สมัครอาจารย์ออนไลน์   - กองทะเบียนและประมวลผล   Mahasarakham University  
  - หลักสูตรการศึกษา   - การเข้าศึกษาต่อ   - งานทุนกยศ. กองกิจการนิสิต   Khamriang Sub-District,  
  - บัณฑิตศึกษา   - นิสิตปัจจุบัน   - ระบบยื่นคำร้องออนไลน์   Kantarawichai District,  
  - บุคลากรคณะ   - บุคลากร   - ระบบขออนุมัติเลื่อนสอบออนไลน์   Maha Sarakham 44150 Thailand  
  - แผนและประกันคุณภาพ   - ศิษย์เก่า   - ระบบสำรวจข้อมูลนิสิตออนไลน์  
 
  - ข่าวและกิจกรรม   - จองห้องเรียน ออนไลน์   - ระบบขอเปิดรายวิชาออนไลน์   Webmaster : Mr.Pornpichit Phosri  
  - บริการวิชาการ   - Email AccMail   - ระบบเทียบโอนรายวิชา   Email : Pornpichit.p@acc.msu.ac.th  
  - ติดต่อคณะ   - MBS-FanPae   - เว็บไซต์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   Tel : 0-4375-4333 to 3445  
  - ผังเว็บไซต์       - ระบบ E-Learning   Fax : 0-4375-4422