ข่าวและกิจกรรม HOTNEWS

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/th/index.php on line 568 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/th/index.php on line 568
Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/th/News_tab0.php on line 4 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/th/News_tab0.php on line 4

หัวเรื่องข่าว

โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ยังต่างประเทศ ระหว่าง คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ Universiti Malaysia Perlis ประเทศมาเลเซีย


 
โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ยังต่างประเทศ ระหว่าง คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ Universiti Malaysia Perlis ประเทศมาเลเซีย

รายละเอียดข่าว

ระหว่างวันที่  5 - 22 สิงหาคม 2559   คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างประเทศ ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Universiti Malaysia Perlis  ณ เมือง Perlis ประเทศมาเลเซีย

โดยทางคณะฯ มีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง Mahasarakham Business School และ Universiti Malaysia Perlis ประเทศมาเลเซีย รวมทั้งนิสิตได้ศึกษา เรียนรู้กิจกรรม บรรยากาศการเรียนการสอน และหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานจริงด้านการจัดการข้ามวัฒนธรรมและการบริหารงานในองค์กรธุรกิจต่างประเทศเกิดวิสัยทัศน์ในการบริหารในด้านต่างๆ  และเป็นการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในด้านความพร้อมจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อรองรับงานจากภาคธุรกิจในระดับสากล

ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้ได้มีนิสิตจำนวน 20 คนเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี โดยมี  อาจารย์ ดร.ชุติมา  เรืองอุตมานันท์ ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์  คณะการบัญชีและการจัดการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา , Ms.Jocebel R. Bonilla นักวิเทศสัมพันธ์ (ผู้เชี่ยวชาญ) และนายนฤเบศร์  ศรีคำบ่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมเดินทางไปกับโครงการที่เกิดขึ้นในครั้งนี้

รายชื่อนิสิตโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ยังต่างประเทศ  มีรายชื่อดังนี้
1.นางสาวมณีรัตน์  งามสง่า
2.นายสิรวิชญ์  พิมพ์อักษร
3.นางสาวจิราภรณ์  แซ่ฮัว
4.นางสาวญาติกา  จินดารัตน์
5.นางสาวณัชชา  วรจินดา
6.นางสาวบังอร  สกุลทอง
7.นางสาวปาริชาติ  ชาดี
8.นางสาวชลธาร  แพ่งศรีสาร
9.นางสาวสลาลีวัลย์  ลายวงษ์
10.นางสาวจิราพร  เจริญพันธ์
11.นางสาวเจณิสา  วรคำ
12.นางสาวอรทิพย์  มวลชู
13.นายจักรพงศ์  เจริญเนตร
14.นางสาวสุธินันท์  พรมศรี
15.นางสาวนิชกานต์  เจริญเนตร
16.นายทัชช  มงคลสินธุ์
17.นางสาวธนพร  ชูสกุล
18.นางสาวภัทราพร  รูปเหมาะ
19.นางสาวรุ้งลาวัลย์  เจริญผล
20.นางสาวมาริณี  ศิริโอด

รายละเอียด/ประมวลภาพที่เกี่ยวข้อง  คลิ๊กที่นี่
Share News to
ช่วยกันแชร์ข่าวสาร เยอะๆนะครับ @MBS
 Share News to ประกาศเมื่อ   17/08/2559 ,18:08:51
 รายละเอียดโดย   อาจารย์ ดร.นริศรา สัจจพงษ์
 ผู้ประกาศ   พรพิชิต โพธิ์ศรี
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  189  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   อาจารย์ ดร.นริศรา สัจจพงษ์
 
Top

                 
  เมนูหลัก   ระบบบริการ   Link สำหรับนิสิต   Copyright@ all RightsReserved  
 
 
 
 
 
  - หน้าหลัก MBS   - สมัครเรียนออนไลน์   - ระบบลงทะเบียนเรียน   Mahasarakham Business School  
  - ข้อมูลคณะ   - สมัครอาจารย์ออนไลน์   - กองทะเบียนและประมวลผล   Mahasarakham University  
  - หลักสูตรการศึกษา   - การเข้าศึกษาต่อ   - งานทุนกยศ. กองกิจการนิสิต   Khamriang Sub-District,  
  - บัณฑิตศึกษา   - นิสิตปัจจุบัน   - ระบบยื่นคำร้องออนไลน์   Kantarawichai District,  
  - บุคลากรคณะ   - บุคลากร   - ระบบขออนุมัติเลื่อนสอบออนไลน์   Maha Sarakham 44150 Thailand  
  - แผนและประกันคุณภาพ   - ศิษย์เก่า   - ระบบสำรวจข้อมูลนิสิตออนไลน์  
 
  - ข่าวและกิจกรรม   - จองห้องเรียน ออนไลน์   - ระบบขอเปิดรายวิชาออนไลน์   Webmaster : Mr.Pornpichit Phosri  
  - บริการวิชาการ   - Email AccMail   - ระบบเทียบโอนรายวิชา   Email : Pornpichit.p@acc.msu.ac.th  
  - ติดต่อคณะ   - MBS-FanPae   - เว็บไซต์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   Tel : 0-4375-4333 to 3445  
  - ผังเว็บไซต์       - ระบบ E-Learning   Fax : 0-4375-4422