ข่าวและกิจกรรม ประมวลภาพกิจกรรม

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/th/index.php on line 568 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/th/index.php on line 568
Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/th/News_tab2.php on line 5 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/th/News_tab2.php on line 5
Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/th/News_tab2.php on line 165 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/th/News_tab2.php on line 165

หัวเรื่องข่าว

โครงการปฐมนิเทศแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Internatoinal Exchange Program)


รายละเอียดข่าว
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 สำนักกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการปฐมนิเทศแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Internatoinal Exchange Program) ได้แก่ ประเทศบรูไน  ประเทศฝรั่งเศส ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล ณ ห้อง SBB1101 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร  คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยโครงการได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชุติมา เรืองอุตมานันท์ ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ กล่าวเปิดโครงการ และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ  ซึ่งโครงการจัดขึ้นเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้นิสิตสู่ความเป็นเลิศระดับสากล และสามารถนำประการณ์ที่ได้ไปแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศมาปรับใช้ในการเรียน หรือในอนาคตข้างหน้า  โครงการที่เกิดขึ้นนี้ได้รับความร่วมมือจากนิสิตและบุคลากรเป็นอย่างดี โดยมีรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตที่ร่วมโครงการของแต่ละประเทศดังนี้

ประเทศญี่ปุ่น
อาจารย์พันคม ศรีบุญลือ อาจารย์สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ  อาจารย์ที่ปรึกษา
1.นายภัทรพล กิตติวงศ์วิสุทธิ์,สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.นายวีรพล แก้วบุญเรือง,สาขาวิชาการบริหารการเงิน
3.นางสาวศศินิภา ทองหล่อ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
4.นางสาวกมลชนก ศรีทอง, สาขาวิชาการจัดการทรัพยกรมนุษย์
5.นางสาวอรชร จารัตน์, สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ)
6.นายธีรภัทร ภาคทอง, สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ)
7.นางสาวภัสสุดา พื้นแสน , สาขาวิชาการบัญชี
8.นางสาวอุไรวรรณ อวนศรี, สาขาวิชาการบัญชี
9.นางสาวณัฐฐินันท์ มุธุสิทธิ์, สาขาวิชาการบัญชี
10.นางสาวภคกมล เรืองแสน, สาขาวิชาการบัญชี
11.นายเดชภพ เถาวัลย์, สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ)

ประเทศบรูไน
อาจารย์ดร.วราวุฒิ วรานันตกุล    อาจารย์สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ อาจารย์ที่ปรึกษา
1.นางสาวภัคสุภา ลามะให, สาขาวิชาการจัดการ
2.นายวิษณุ ยอยโพธิ์สัย, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3.นางสาววรพรรณ อุปถัมภ์, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
4.นางสาวอัจฉริยา ลีศรี, สาขาการบริหารการเงิน
5.นางสาวนารีนาถ คำสีลา, สาขาวิชาการตลาด
6.นายสุรพร ประเสริฐสังข์, สาขาการบัญชี (หลักสูตรเทียบเข้า)
7.นายพิสิษฐ์ ลีสมิทธานันท์, สาขาวิชาการบัญชี
8.นางสาวปิยวดี ปิยะวงษ์, สาขาวิชาการบัญชี
9.นางสาวนัทชา พิตะพันธ์, สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
10.นางสาวจุฑาวรรณ มณีขัติย์, สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
11.นายศุภกฤต การศุภกุล, สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

ประเทศฝรั่งเศส
อาจารย์ดร.ชุติมา เรืองอุตมานันท์ ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์  อาจารย์ที่ปรึกษา
1.นายไกรสิทธิ์ ไกรปุย, สาขาวิชาการบัญชี
2.นางสาวสถิตาภรณ์ ส่องศิริ, สาขาวิชาการบัญชี
3.นาวสาวกัญญาพร สารมานิตย์กุล, สาขาวิชาการบัญชี
4.นางสาวณัชชา วรจินดา, สาขาวิชาการบริหารการเงิน
5.Mr.Rami Bahgat Mahmoud, สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ)
6.นางสาวปวันรัตน์ จำปามูล, สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ)
7.นางสาววราภรณ์ พรเวธน์จินดา, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
8.นางสาวพัชรวรรณ ปองดี, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
9.นายพงศ์พิษณุ กระแสจันทร์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10.นายดนุพล บุญเที่ยง, สาขาวิชาการจัดการ   ประมวลภาพ

 

Share News to
ช่วยกันแชร์ข่าวสาร เยอะๆนะครับ @MBS
 Share News to
 ประกาศเมื่อ   23/04/2559 ,17:04:16
 ภาพโดย   สำนักกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
 ผู้ประกาศ   วัลภ์วดี มณีโชติ
 กลุ่มงาน   งานบริหารทั่วไป            อ่านทั้งหมด  43  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   อาจารย์ ดร.นริศรา แก้วสุรินทร์
 
Top

                 
  เมนูหลัก   ระบบบริการ   Link สำหรับนิสิต   Copyright@ all RightsReserved  
 
 
 
 
 
  - หน้าหลัก MBS   - สมัครเรียนออนไลน์   - ระบบลงทะเบียนเรียน   Mahasarakham Business School  
  - ข้อมูลคณะ   - สมัครอาจารย์ออนไลน์   - กองทะเบียนและประมวลผล   Mahasarakham University  
  - หลักสูตรการศึกษา   - การเข้าศึกษาต่อ   - งานทุนกยศ. กองกิจการนิสิต   Khamriang Sub-District,  
  - บัณฑิตศึกษา   - นิสิตปัจจุบัน   - ระบบยื่นคำร้องออนไลน์   Kantarawichai District,  
  - บุคลากรคณะ   - บุคลากร   - ระบบขออนุมัติเลื่อนสอบออนไลน์   Maha Sarakham 44150 Thailand  
  - แผนและประกันคุณภาพ   - ศิษย์เก่า   - ระบบสำรวจข้อมูลนิสิตออนไลน์  
 
  - ข่าวและกิจกรรม   - จองห้องเรียน ออนไลน์   - ระบบขอเปิดรายวิชาออนไลน์   Webmaster : Mr.Pornpichit Phosri  
  - บริการวิชาการ   - Email AccMail   - ระบบเทียบโอนรายวิชา   Email : Pornpichit.p@acc.msu.ac.th  
  - ติดต่อคณะ   - MBS-FanPae   - เว็บไซต์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   Tel : 0-4375-4333 to 3445  
  - ผังเว็บไซต์       - ระบบ E-Learning   Fax : 0-4375-4422