ข่าวและกิจกรรม ประมวลภาพกิจกรรม

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/th/index.php on line 568 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/th/index.php on line 568
Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/th/News_tab2.php on line 5 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/th/News_tab2.php on line 5
Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/th/News_tab2.php on line 165 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/th/News_tab2.php on line 165

หัวเรื่องข่าว

โครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 3


รายละเอียดข่าว
v>เมื่อวันที่  24 เมษายน 2559 สาขาวิชาการจัดการ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ  
จะดำเนินการจัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่  3 ขึ้น
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิกิช คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ
ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และ อาจารย์ ดร.สุมิตรา จิระวุฒินันท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้
คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่เป็นศูนย์รวมทางด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ และเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางด้านบริหารธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในระดับประเทศ  โดยมีมาตรฐานเทียบเท่าสถาบันการศึกษาชั้นนำในระดับสากล ปัจจุบันคณะฯ  ได้เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก โดยในหลักสูตรการสอนระดับปริญญาตรี รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ ได้จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จึงกำหนดให้นิสิตทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากประสบการณ์ทางตรง ดังนั้นเพื่อให้สอดรับกับกระบวนการเรียนการสอน คณาจารย์ผู้สอนจึงได้จัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรี และเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้ฝึกการแสดงออกทางวิชาการ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างนิสิต คณาจารย์ และนักวิชาการ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ 
โดยในช่วงเช้ามีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “งานวิจัยให้อะไรกับธุรกิจ” โดย อาจารย์ ดร.แคทลียา ชาปะวัง ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ 
และช่วงการนำเสนอผลงานวิจัยนิสิตระดับปริญญาตรี คณะฯ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำแก่นิสิต
ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ได้แก่
1. ผศ.ดร.อำภาศรี พ่อค้า
2. ผศ.ดร.นิกร ยาสมร           
3. ดร.กิตติชัย อัครวิมุต         
4. อาจารย์ ดร.ประวีณ ปานศุภวัตร     
5. อาจารย์ ดร.สุภาวิตา อินทรพาณิชย์ 
และผู้ทรงคุณวุฒิภายในได้แก่
1. อาจารย์ ดร.ณรัฐวรรณ มุสิก
2. อาจารย์ ดร.ภูริศร์  พงษ์เพียจันทร์
3. อาจารย์ ดร.อัจฉริยา  อิสสระไพบูลย์
4. อาจารย์ ดร.อรวรรณ วรานันตกุล
5. อาจารย์ทัดสุดา  อิ่มสุวรรณ
6. อาจารย์เอกภูมิ วงษาไฮ
สำหรับรางวัลงานวิจัย ประเภทการนำเสนอผลงานวิจัยปากเปล่า จำนวน 4 รางวัลได้แก่
รางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท
        ชื่อผลงานวิจัย : กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของร้านโชว์ห่วยในเขตตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เพร้อมงินรางวัล 3,000 บาท
       ชื่อผลงานวิจัย : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจลงทุนในการทำประกันชีวิตของข้าราชการครู สพม.เขต 26
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
       ชื่อผลงานวิจัย : ความผูกพันสถาบันการศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นสมาชิกที่ดีของนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รางวัลชมเชย เพร้อมงินรางวัล 1,000 บาท
       ชื่อผลงานวิจัย : ความสัมพันธ์ของการางานเป็นทีมที่มีต่อประสิทธิภาพการศึกษาของนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น จำนวน 2 รางวัลได้แก่
      1. กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของร้านโชว์ห่วยในเขตตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
      2. ปัจจัยที่มีผลการกู้เงินนอกระบบของลูกค้าไฟแนนซ์ จังหวัดมหาสารคาม
 างวัลงานวิจัย : ประเภทการนำเสนอผลงานวิจัยปากเปล่าประจำห้อง จำนวน  4 รางวัลได้แก่
ห้องนำเสนอวิจัย SBB 605
       ชื่อผลงานวิจัย : ทัศนคติที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ห้องนำเสนอวิจัย SBB 606
       ชื่อผลงานวิจัย : พฤติกรรมการเรียนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ห้องนำเสนอวิจัย SBB 607
      ชื่อผลงานวิจัย : ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนชีวิตหลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ห้องนำเสนอวิจัย SBB 707
      ชื่อผลงานวิจัย : ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อดัชนี  SET INDEX   ประมวลภาพ

 

Share News to
ช่วยกันแชร์ข่าวสาร เยอะๆนะครับ @MBS
 Share News to
 ประกาศเมื่อ   27/04/2559 ,09:04:53
 ภาพโดย   สำนักกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
 ผู้ประกาศ   วัลภ์วดี มณีโชติ
 กลุ่มงาน   งานบริหารทั่วไป            อ่านทั้งหมด  83  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   อาจารย์ ดร.นริศรา แก้วสุรินทร์
 
Top

                 
  เมนูหลัก   ระบบบริการ   Link สำหรับนิสิต   Copyright@ all RightsReserved  
 
 
 
 
 
  - หน้าหลัก MBS   - สมัครเรียนออนไลน์   - ระบบลงทะเบียนเรียน   Mahasarakham Business School  
  - ข้อมูลคณะ   - สมัครอาจารย์ออนไลน์   - กองทะเบียนและประมวลผล   Mahasarakham University  
  - หลักสูตรการศึกษา   - การเข้าศึกษาต่อ   - งานทุนกยศ. กองกิจการนิสิต   Khamriang Sub-District,  
  - บัณฑิตศึกษา   - นิสิตปัจจุบัน   - ระบบยื่นคำร้องออนไลน์   Kantarawichai District,  
  - บุคลากรคณะ   - บุคลากร   - ระบบขออนุมัติเลื่อนสอบออนไลน์   Maha Sarakham 44150 Thailand  
  - แผนและประกันคุณภาพ   - ศิษย์เก่า   - ระบบสำรวจข้อมูลนิสิตออนไลน์  
 
  - ข่าวและกิจกรรม   - จองห้องเรียน ออนไลน์   - ระบบขอเปิดรายวิชาออนไลน์   Webmaster : Mr.Pornpichit Phosri  
  - บริการวิชาการ   - Email AccMail   - ระบบเทียบโอนรายวิชา   Email : Pornpichit.p@acc.msu.ac.th  
  - ติดต่อคณะ   - MBS-FanPae   - เว็บไซต์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   Tel : 0-4375-4333 to 3445  
  - ผังเว็บไซต์       - ระบบ E-Learning   Fax : 0-4375-4422