ข่าวและกิจกรรม ประมวลภาพกิจกรรม

  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/th/index.php on line 568 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/th/index.php on line 568
Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/th/News_tab2.php on line 5 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/th/News_tab2.php on line 5
Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/th/News_tab2.php on line 165 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/th/News_tab2.php on line 165

หัวเรื่องข่าว

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (เทียบเข้า) รุ่นที่ 20 ชั้นปีที่ 4 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี


รายละเอียดข่าว
v>เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2559  สาขาวิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ “พัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (เทียบเข้า)” รุ่นที่ 20 ชั้นปีที่ 4 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ขึ้น ณ ห้อง SBB 1001 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) 
โดยพิธีเปิดคณะฯ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิกิช คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และ อาจารย์ ดร.สลักจิต นิลผาย ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้
บุคลิกภาพปัจจัยหนึ่งที่สร้างความน่าประทับใจ และความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ที่พบเห็น บุคลิกภาพที่ดีจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญส่วนหนึ่งของความสำเร็จในอาชีพการทำงาน ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลิกภาพตนเอง บุคลิกภาพสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ จะเห็นได้ว่าผู้ที่มีบุคลิกภาพดี สุภาพอ่อนโยน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีมนุษยสัมพันธ์ดี จะทำให้เกิดความมั่นใจในตนเอง อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข ได้รับการยอมรับจากคนในสังคม และจะเกิดความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของตน สำหรับนักบัญชียุคใหม่ บุคลิกภาพถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือในผลการปฏิบัติงานให้กับนักบัญชี ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องบุคลิกภาพให้กับนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาการบัญชีจึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนิสิตสาขาการบัญชีขึ้น เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและบุคลิกภาพที่ดีให้กับนิสิต และเพื่อให้นิสิตสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงานในอนาคตภายหลังจากสำเร็จการศึกษาได้ 
ซึ่งคณะฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพและการแต่งหน้ามืออาชีพ 2 คน ได้แก่
1. อาจารย์ ดร.นันทนา  อุ่นเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการวิจัย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพ
2. อาจารย์นวลจันทร์ มาลาหอม ผู้จัดการโรงเรียนเสริมสวยเลิศจิระกุล
และการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้มีนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (เทียบเข้า) เข้าร่วมจำนวน 250  คน   ประมวลภาพ

 

Share News to
ช่วยกันแชร์ข่าวสาร เยอะๆนะครับ @MBS
 Share News to
 ประกาศเมื่อ   27/04/2559 ,16:04:34
 ภาพโดย   สำนักกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
 ผู้ประกาศ   วัลภ์วดี มณีโชติ
 กลุ่มงาน   งานบริหารทั่วไป            อ่านทั้งหมด  84  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   อาจารย์ ดร.นริศรา แก้วสุรินทร์
 
Top

                 
  เมนูหลัก   ระบบบริการ   Link สำหรับนิสิต   Copyright@ all RightsReserved  
 
 
 
 
 
  - หน้าหลัก MBS   - สมัครเรียนออนไลน์   - ระบบลงทะเบียนเรียน   Mahasarakham Business School  
  - ข้อมูลคณะ   - สมัครอาจารย์ออนไลน์   - กองทะเบียนและประมวลผล   Mahasarakham University  
  - หลักสูตรการศึกษา   - การเข้าศึกษาต่อ   - งานทุนกยศ. กองกิจการนิสิต   Khamriang Sub-District,  
  - บัณฑิตศึกษา   - นิสิตปัจจุบัน   - ระบบยื่นคำร้องออนไลน์   Kantarawichai District,  
  - บุคลากรคณะ   - บุคลากร   - ระบบขออนุมัติเลื่อนสอบออนไลน์   Maha Sarakham 44150 Thailand  
  - แผนและประกันคุณภาพ   - ศิษย์เก่า   - ระบบสำรวจข้อมูลนิสิตออนไลน์  
 
  - ข่าวและกิจกรรม   - จองห้องเรียน ออนไลน์   - ระบบขอเปิดรายวิชาออนไลน์   Webmaster : Mr.Pornpichit Phosri  
  - บริการวิชาการ   - Email AccMail   - ระบบเทียบโอนรายวิชา   Email : Pornpichit.p@acc.msu.ac.th  
  - ติดต่อคณะ   - MBS-FanPae   - เว็บไซต์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   Tel : 0-4375-4333 to 3445  
  - ผังเว็บไซต์       - ระบบ E-Learning   Fax : 0-4375-4422