ตารางเรียนนิสิต ปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2/2559
    1. ตารางเรียน M.Acc 24 25AD ปกติ + พิเศษ
    2. ตารางเรียน M Ecom 17 18 ปกติ + พิเศษ
    3. ตารางเรียน MBA 42 MK ปกติ
    4. ตารางเรียน MBA 42 SM ปกติ
    5. ตารางเรียน MBA 43 IT ปกติ
    6. ตารางเรียน MBA 43 MK ปกติ + พิเศษ
    7. ตารางเรียน MBA 43 SM ปกติ + พิเศษ